Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de comunicacions anònimes de DataPro

Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent, som responsables del tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades en les consultes i denúncies. Tant nosaltres, com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

La plataforma està dissenyada per a aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, així com el que es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció.

Les seves dades estan xifrades per a evitar al màxim els riscos d'intrusió.

Com puc augmentar l'anonimat en denunciar?

Alguns consells per a aconseguir el màxim anonimat, a més d'informar que la denúncia és anònima són:

  • Asseguri's que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb la qual sigui fàcil identificar-li. El mateix aplica als documents que annexi com a possibles proves.
  • No denunciï des d'un ordinador connectat a la xarxa de l'empresa, inclòs un mòbil connectat a la wifi corporativa. No registrem la informació, però abans d'arribar als nostres sistemes ha de passar pels propis sistemes de control com proxy’s o firewalls i pot haver-hi configuracions que permetin saber a quins serveis es connecta.
  • Pot utilitzar el navegador de codi obert TOR, que anonimitza l'adreça IP.

El canal, és el mitjà adequat per a informar sobre situacions d'assetjament?

Sí, és el mitjà adequat per a comunicar qualsevol situació d'assetjament.

Està garantit l'anonimat en la denúncia?

En el procés de denúncia vostè podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, haurà d'establir el seu propi seguiment mitjançant el canal de denúncies per a veure els avanços i la resolució. El canal li oferirà un usuari i clau per a accedir a l'avanç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

He perdut la clau d'accés per a consultar l'estat de la denúncia. Què puc fer?

Lamentablement, i per motius de seguretat, només l’alertador coneix el seu codi d'accés i la seva clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el seu curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix.

Per què haig de denunciar el que sé?

La integritat, la responsabilitat i la transparència són valors fonamentals per a nosaltres. Així mateix, tenim la responsabilitat d'informar sobre qualsevol possible incompliment del nostre Codi o de qualsevol fet delictiu del qual s'hagi tingut coneixement, ocorregut en el si de la nostra entitat.

Puc denunciar una situació laboral si no pertanyo a l'empresa?

Sí. El canal està obert perquè diferents actors de l'ecosistema empresarial puguin ajudar a detectar activitats no lícites.

Puc sofrir represàlies per informar d'un fet il·legítim a través del canal?

No, la nostra entitat prohibeix expressament qualsevol acte constitutiu de represàlia.

No es tolerarà cap acte constitutiu de represàlia, així com temptatives de represàlia o. amenaces a les persones que presentin qualsevol informació a través del canal. Per a això, s'adoptaran les mesures que siguin necessàries per a garantir la protecció de l'informant.

Quan rebré resposta sobre la meva denúncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

El Comitè d'Ètica comunicarà l'acceptació de la denúncia/consulta en un termini màxim de 7 dies. El termini de resolució de les consultes serà d'un màxim de 90 dies, tret que la complexitat del cas requereixi d'un termini major de forma justificada.

Qui gestiona el canal de denúncies?

El canal de denúncies és gestionat per DATAPRO CONSULTING, empresa experta en compliment normatiu.

Quina tipologia de delictes puc denunciar?

Aquells delictes o infraccions enumerats en la Directiva (UE) 2019/1937, que es realitzin per un representant legal o empleat, en benefici directe o indirecte de la pròpia entitat, així com aquells que es realitzin contra treballat o altres persones vinculades a l'empresa, que es trobin dins dels següents àmbits:

Contractació pública; Serveis, productes i mercats financers; Prevenció del blanqueig de capitals; Seguretat dels productes; Seguretat dels productes i conformitat; Seguretat del transport; Protecció del medi ambient; Protecció enfront de les radiacions i seguretat nuclear; Seguretat dels aliments i els pinsos, Sanitat animal i benestar dels animals; Salut pública; Protecció dels consumidors; Protecció de la privacitat i de les dades personals, Seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació; Interessos financers de la Unió; Infraccions relatives al mercat interior.

Així mateix, la Llei orgànica 2/2023, de 21 de febrer, àmplia l'àmbit dels actes enumerats en la Directiva (UE) 2019/1937, als següents: Interessos financers de la Unió; competència i ajudes; impost de societats i frau fiscal; Hisenda Pública i Seguretat Social; dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball; accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.


Què passa si poso una “denúncia falsa” i/o de mala fe ?

Les comunicacions han de realitzar-se sempre de bona fe. Es consideraran comunicacions de mala fe aquelles que es realitzin suplantant la identitat de l'informant o detallant fets que se saben incerts o involucren a persones que no han tingut relació amb tals fets, fins i tot sent aquests certs.
D'altra banda, cal tenir en compte que les "denúncies falses", consistents a comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat, es consideren infraccions molt greus, amb multa de 30.001 fins a 300.000 euros per a persones físiques, i entre 600.001 i 1.000.000 d'euros per a persones jurídiques, podent, a més, ser constitutiva d’un delicte penal.

Què és el Canal de Denúncies?

És un mitjà de comunicació que posem a la disposició de tots aquells col·lectius definits amb accés a aquest Canal, que permet comunicar, de manera confidencial i amb un senzill formulari, les activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment del Codi de Conducta i/o la possible comissió d'un delicte penal.

S'han definit una sèrie de categories que ajuden a tipificar les comunicacions per àmbit, facilitant d'aquesta manera la seva gestió i l'emplenament dels formularis d'obtenció de dades.

Si hi ha una urgència haig d'utilitzar aquest canal?

No, aquest canal no està pensat per a gestionar urgències o emergències. Contacti amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.