Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

El present document informa sobre la Privacitat del Canal Intern d’Informació (d'ara endavant, el “Canal”).

El Canal és l'eina habilitada per MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. per a donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Els usuaris podran comunicar qualsevol conducta il·lícita o acte contrari a la legalitat, per part d'algun membre de l'entitat, per qualsevol incompliment de les normes nacionals i de la Unió Europea, que s'enumeren en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, per accions o omissions que impliquin dany econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social, i per infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

El denunciant es compromet al fet que les dades personals proporcionades siguin veritables, exactes complets i actualitzats.

La denúncia pot presentar-se de manera anònima. Sense perjudici d'això i en tot cas, la informació continguda en la denúncia és confidencial i està protegida contra accessos no autoritzats.

Si la denúncia no és anònima, el funcionament del canal de denúncies implica el tractament de les dades personals del denunciant per part de MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. Per tant, aquesta Política de Privacitat té per objecte informar el denunciant sobre el tractament de les seves dades personals, recaptats a través del Canal.

També es poden recopilar dades dels denunciats. La comunicació d'informació de privacitat al denunciat es realitzarà en la primera presa de contacte amb ell, tenint en compte la confidencialitat de la denúncia fins a aquest moment. Si la denúncia no conté elements suficients per a procedir a l'anàlisi o no es considera vàlida, no es contactarà amb el denunciat.

2. ACCEPTACIÓ DE LA PRIVACITAT DEL CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

Per a poder tramitar la teva denúncia, has de confirmar que has llegit aquest Avís sobre Privacitat. En cas que no accepti les condicions conforme al que es disposa en l'avís, no podrà realitzar la denúncia.

3. DADES QUE SE TRACTEN

Es poden recopilar les següents dades personals:

• Del denunciant (si la denúncia no és anònima): nom complet, correu electrònic, número de telèfon mòbil, lloc de treball i qualsevol altra dada inclosa en la descripció de la denúncia.

• Del denunciat: les dades que el denunciant indiqui en la descripció de la denúncia.

• Dades de tercers: nom i càrrec de les persones sobre les quals s'informi en la denuncia.

4. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades és MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A., amb direcció a: AVDA. PAU CLARIS, 36-38 -08760- MARTORELL.

Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, en l'adreça de correu electrònic: [email protected].

5. GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT

L'informem que la seva identitat com a denunciant, serà reservada i no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers, per a això, MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. garanteix que s'utilitzen sistemes de comunicació eficaces i que compta amb les mesures adequades que asseguren que es preservi la confidencialitat.

MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. compleix amb els requisits establerts per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d'acord amb el que s'estableix en el seu article 24.

6. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que es recaptin a través del Canal seran tractats, exclusivament, amb la finalitat de tramitar les denúncies que es rebin i, si escau, investigar els fets denunciats.

7. BASE LEGÍTIMA

El tractament de les dades que es recullen a través del Canal, està emparat per una obligació legal, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. COMUNICACIÓ DE DADES

Tant el denunciant com el denunciat seran informats degudament, en cada cas, de les persones i òrgans concrets als quals es comunicaran les seves dades, especialment quant a la possible no comunicació al denunciat de la identitat del denunciant.

En cas que sigui necessari o així s'exigeixi, les dades podran ser comunicats a aquells tercers als quals estigui legalment obligat a facilitar-los, com ara Organismes Públics, Jutges i Tribunals

9. PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades es conservaran únicament el temps imprescindible per a decidir si escau tramitar una denúncia.

En el cas que s'hagi verificat que la informació rebuda no és veraç, se suprimirà immediatament, tret que aquest fet pugui suposar acte penal il·lícit, i en aquest cas es conservarà tota la informació el temps necessari que duri el tràmit del procediment penal.

Les comunicacions rebudes, sense que s'hagi donat curs, seran suprimides als 3 mesos des de la seva recepció, tret que la finalitat sigui deixar evidència en el sistema. Aquestes comunicacions es podran guardar de forma anonimitzada.

10. EXERCICI DELS DRETS

Els interessats podran exercir els drets a què es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

L'exercici dels drets el podrà realitzar de manera gratuïta:

• Mitjançant un escrit dirigit a MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A., AVDA. PAU CLARIS, 36-38 -08760- MARTORELL.

• Mitjançant un escrit dirigit a MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. a l'adreça de correu electrònic [email protected].

El denunciant tindrà dret a obtenir confirmació sobre si a MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. s'estan tractant les seves dades personals o no, en el marc de la gestió del Canal, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la gestió del Canal.

El denunciant podrà exercir els seus drets a través del Canal, amb la finalitat de mantenir la confidencialitat de la seva identitat.

El denunciat tindrà dret d'accés a les seves dades personals, quedant exclòs el dret d'accés a la identitat del denunciant. Així mateix, podrà exercir el dret d'oposició al tractament.

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

11. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALES DE DADES

Amb caràcter general, les dades facilitades a través del Canal no seran objecte de Transferència Internacional de Dades.

12. SEGURETAT DE LES DADES

MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. aplica i manté mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat, per tal de complir amb la normativa vigent que regula el Canal. En concret, s'han establert tots els mitjans tècnics al nostre abast, per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i el robatori de les dades que ens faciliti.

13. MODIFICACIÓ DE LA PRIVACITAT DEL CANAL DE DENÚNCIES

El titular del Canal propietat de MANUFACTURAS METALICAS CANALS, S.A. es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.

14. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.mmcanals.com/.


.